Spolupráce

Podmínky poskytnutí odměny za zprostředkování pronájmu prostor

(dále jen „Podmínky“)

I. Kdo odměnu poskytuje

Odměnu poskytuje společnost Tesco Franchise Stores ČR s.r.o., se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 04621611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 250934 (dále jen „Společnost“).

II. Komu bude odměna poskytnuta

Odměna bude poskytnuta jakékoli fyzické osobě, která nejpozději ke dni uzavření Smlouvy o zprostředkování (jak je definována níže) dovrší 18 let, a jakékoli právnické osobě, vyjma následujících osob, kterým odměna poskytnuta nebude:

  1. osoba (fyzická i právnická), která podniká v oblasti zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitých věcí (realitní makléř, realitní kancelář apod.) (dále jen „Realitní podnikatel“), a jiná osoba, které je ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ovládána Realitním podnikatelem, ovládá Realitního podnikatele, patří do stejného koncernu jako Realitní podnikatel nebo je osobou Realitnímu podnikateli blízkou (příbuzný, partner, společnost patřící do stejné obchodní skupiny apod.),
  2. fyzická osoba, která je zaměstnancem Realitního podnikatele nebo je s Realitním podnikatelem v obdobném vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti apod.) a osoba jí blízká,
  3. osoba (fyzická i právnická), která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci, jejíhož pronájmu se odměna týká (majitel nebo spolumajitel prostor) (dále jen „Majitel“) a jiná osoba, které je ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ovládána Majitelem, ovládá Majitele, patří do stejného koncernu jako Majitel nebo je osobou Majiteli blízkou (příbuzný, partner, společnost patřící do stejné obchodní skupiny apod.).

III. Za jakou činnost bude odměna poskytnuta

Odměna bude poskytnuta za zprostředkování příležitosti Společnosti uzavřít se třetí osobou smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání, na jejímž základě bude Společnost oprávněna užívat uvedené prostory za účelem provozování maloobchodní prodejny potravin a smíšeného zboží (dále jen „Nájemní smlouva“).

IV. Výše odměny a DPH

Odměna činí 30.000,- Kč (slovy: Třicet tisíc korun českých). Uvedená částka nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Je-li osoba, které je odměna vyplácena, plátcem DPH, uhradí jí Společnost vedle částky 30.000,- Kč také příslušnou DPH ve výši dle platných právních předpisů.

V. Smlouva o zprostředkování, vznik nároku na odměnu a splatnost odměny

Společnost uzavře s osobou, která má zájem zprostředkovat příležitost uzavření Nájemní smlouvy a nespadá do některé z výjimek uvedených v části II. bodu a), b) nebo c) těchto Podmínek, písemnou smlouvu o zprostředkování (dále jen „Smlouva o zprostředkování“). Nárok na odměnu vzniká okamžikem splnění obou následujících podmínek: (i) uzavření Nájemní smlouvy a (ii) uzavření Smlouvy o zprostředkování. Společnost uhradí odměnu do 15 dnů ode dne splnění obou uvedených podmínek. 

VI. Změny Podmínek a zrušení odměny

Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetu na www.izabka.cz. Společnost si rovněž vyhrazuje právo odměnu za zprostředkování pronájmu prostor kdykoli zrušit.  Zrušením odměny nejsou dotčeny nároky na odměnu dle Smluv o zprostředkování uzavřených před zrušením odměny. Pokud není uvedeno jinak, je zrušení odměny účinné okamžikem zveřejnění informace o zrušení na Internetu na www.izabka.cz.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020.